Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace

Historie školy

1953 - 1976

V roce 1953 došlo ke sloučení obecné a měšťanské školy v tzv. Osmiletku. Od té doby se počet dětí na naši škole pohyboval vždy mezi pěti až šesti sty. Vzhledem k velkému počtu dětí byla k vyučování využívána až do roku 1976 také budova tzv. "Staré školy" a fary.

1945 - 1946

Válečné události, které se bytostně dotýkaly měšťanské školy, již zapsal ředitel školy Václav Kostřánek, který byl pověřen vedením školy od l.7. 1945. Zapsal, že škola v průběhu války sloužila k mnoha účelům. Poválce bylo ve škole 194 dětí, z toho 55 z Bohuslavic a 25 ze Zábřeha. Děti z Bohuslavic k nám do školy dojížděly až do roku 1964.

1938 - 1939

V posledním zápisu ředitele školy, Karla Honsy z 31. 8. 1938 se uvádí, že škola má 205 žáků. Z toho 37 z Bohuslavic, 4 z Bolatic, 30 ze Zábřeha,4 z Háje ve Slezsku, 1 z Kozmic, 2 ze Závady a 1 z Piště.

1936 - 1937

Počátkem nového školního roku blížila se novostavba školy svému ukončení. Stalose tak vzhledem k původně stanovenému termínu (1. srpna 1936) se zpožděním téměř 1 /4 roku, až koncem října 1936. Avšak ani do té dobynebyla stavba zcela hotova. Ukončeny byly pouze vnitřní práce a zvenkovních jen ty, které byly nezbytně nutné pro slavnostní otevřeníškoly, jež byla původně stanovena ke dni státního svátku na neděli dne25. října 1936. Při ukončení stavby obrátila se škola se žádostí na kancelář presidenta republiky dr. Edvarda Beneše, aby novostavba smělanésti jeho jméno. Povolení, aby škola směla se zváti školou Dr. Edvarda Beneše, dáno škole přípisem kanceláře presidenta republiky ze dne 8.10. 1936, č. D 1041536. Zároveň zasláno zvláštní pozvání ministerstvu školství a národní osvěty dr. E. Franke, aby se zúčastnil slavnostního otevření školy. S ohledem na jeho zaneprázdněnost dne 25. 10. 1936 byla slavnost přeložena a připravena na neděli dne 18. 10. 1936. Protektorátslavnosti ochotně převzala Matice Opavská v Opavě. Práce na stavbě ve14 dnech před slavnosti urychleny. Dne 9. 10. 1936 došla telegrafická zpráva, že ministr se nemůže pro ochuravění slavnosti zúčastnit azároveň dán osobním tajemníkem ministra dr. R. Stránským škole pokyn, aby se slavnost odložila na jaro, na kdy účast ministra přislíbena. Bylo třeba rozhlasem a tiskem veřejnost na tuto změnu upozorniti vzhledem k rozeslaným (300) pozvánkám a plakátům, jichž náklad uhradila Slezské Grafii Matice Opavská. V důsledku toho byly dokončovací práce zvolněny a v měsíci listopadu provedena dodatečná instalace nábytku - zvětší části stalo se tak se zařízením tělocvičny již v říjnu - a poprovedených zkouškách s ústředním topením přistoupeno počátkem listopadu k soustavnému vytápění a vysoušení budovy. Dne 10. 11. 1936 provedena kolaudace budovy. Na den 30. 11. 1936 vyžádáno od inspektorastátních škol v Hlučíně prázdno a inventář přestěhován z místností vdomě čp. 1 15,51 a 56 do novostavby, jež má popisné číslo 303. V úterýdne l. prosince 1936 po vysvěcení školy panem farářem Hrnčiříkem zahájeno v nové škole vyučování. V prvních měsících roku 1937 vyžádány od Ústřední hospodářské společnosti pro Slezsko v Opavě (ovocné oddělení) plány na zřízení školní zahrady, které byly teprve koncemdubna 1937 schváleny. Vzhledem k pokročilé roční době mohla býti pouzepolovina povoleného nákladu (Kč 3254,50) na zařízení a úpravu zahrady použita, zbytek bude vyčerpán na podzim 1937. Veškeré zákrsky, třešně aslívy při západní straně (v plánu osázená část) zakoupil z vlastních prostředků (Kč 334) ředitel školy od závodu velkostatku M. Bárta - Štefl v Kozmicích, ostatní porost zakoupen z dotace. V měsíci květnu1937 učiněny přípravy ke slavnosti otevření školy, jež definitivně stanovena na neděli dne 23. května 1937 (u příležitosti 53. narozenin presidenta dr. Edvarda Beneše - 28. 5. 1937), pro kterou po delším jednání zaručena účast ministra školství a národní osvěty. Slavnost spojena tentokrát s odhalením pamětní desky presidenta dr. Edvarda Beneše ve vestibulu školy, kterou opatřila podle návrhu akad. sochaře Havla protektorka slavnosti Matice Opavská v Opavě. Slavnost byla publikována tiskem a rozhlasem. Slavnost přes nepříznivé počasí předchozího dne vydařila se v každém směru. Cesta ke škole byla nově uválcována, stodoly obíleny a podél cesty postaveny lesní stromky s 2 řadami stožárů se státními vlajkami a prapory. Slavnosti se zúčastnily mimo širokého okolí, všechny místní spolky s obecním zastupitelstvem včele. Pořad stanoven na 10 hodin dopoledne. Před příjezdem pana ministra dostavil se president země Moravskoslezské Jan Černý, kterému podala dcerka pisatele růže. Po 10. hodině přijel ministr školství anárodní osvěty dr. Emil Franke, doprovázen osobním tajemníkem a poslancem Františkem Uhlířem a okresním hejtmanem M. Ostravským Studnařem. Po úředním hlášení zemského presidenta Černého, okresního hejtmana hlučínska Čeňka Šiške, brigádního generála Metoděje Němce a ředitele školy, uvítaly pod svým vlastním praporem ministra školní děti (Ludmila Dubská I. b a Kliment Prchala I. a). Prapor zhotovily podle návrhu učitele J. Cibulky za vedení učitelky Františky Navrátilové žačky III. a IV. I třídy. Poté následovala prohlídka školy, při niž zapsal se ministr i zemský president do školní kroniky. Při této příležitosti odevzdal ředitel školy ministru jako dárek v upomínku loutku v národním kroji hlučínském. V 10.30 byla vztyčena státní vlajka a zahrány státní hymny. Po uvítání, a projevu okresního hejtmana ujal se slova ministr. Ve svém projevu poukázal na význam Benešova vdějinách kraje, vzpomněl Konráda z Benešova a zejména vlasteneckého kněze, rodáka benešovského, Cypriána Lelka a zdůraznil, že jméno presidenta dr. Edvarda Beneše, které škola nese, značí program: "Nikomu nechceme brát jeho národnost, ale nedovolíme, aby nám byly naše děti národnostně odcizovány." Nakonec obrátil se v projevu k rodičům, učitelstvu a žactvu a vyzval je k splnění velikého úkolu školy v duchu presidentově k výchově uvědomělých a dobrých občanů tohoto státu. Závěrem odhalil desku presidenta dr. Edvarda Beneše. Na to následoval projev ředitele školy, slib žáka IV. ročníku Antonína Bednáře z Háje nastátní vlajku a školní prapor. Dětským sborem za řízení odborného učitele L. Ramíka slavnostní projevy - vysílané od 10.30 do 11.15 ostravskou stanicí - byly ukončeny. Pak odebral se ministr k pomníku Cypriána Lelka, kde položil kytice a odejel ve 3/4 na 12 do Opavy. Pospolečném obědě v hostinci Ignáce Wilperta uspořádán obcí průvod nastadion sportovního klubu, kde po zahájení a uvítání ředitele školy,měl projev poslanec Uhlíř a jednatel Matice Opavské odborný učitel M.Špaček z Opavy. Ředitel školy na to poděkoval všem, kdo k vybudování školy, ať přímo nebo nepřímo přispěli. Pak následovala vystoupenímateřské školky, obecné a měšťanské školy a fotbalové utkání SK JHB sII. divisním mužstvem Slezské Ostravy. Při slavnosti účinkovala dopoledne i odpoledne hudba Stráže bezpečnosti z Moravské Ostravy. Pocvičení byly všechny děti poděleny v měšťanské škole kávou a koláči vpočtu přes 500. Večer byla lidová veselice v sále pana Balarina. K slavnosti provedena mezi rodiči žáků a příznivci školy sbírka, jež vynesla vedle četných darů v naturáliích Kč 866. Příjem ze slavnosti činil Kč 7 451,- po odečtení vydání Kč 3 952,95, jeho použito bude k zakoupení zařízení pro školní rozhlas. Všem dárcům písemně poděkováno, Matici Opavskou věnována jako dar částka Kč 500,-.

1935 - 1936

V uplynulém školním roce došlo konečně k uskutečnění otázky novostavby měšťanské školy, v předchozích zápisech tak často uváděné. Po ukončeném nabídkovém řízení okresního úřadu v Opavě stavba zadána a s pracemi započato dne 22. října 1935. Pozemní a s tím související práce venkovní spolu s pracemi tesařskými - větší část stavby - zadány fě. ing. Felkl,stavitel v Novém Bohumíně, ostatní práce drobnější z větší části živnostníkům z kraje. Při zahájení prací ukázalo se výkopem, že v projektované hloubce asi 150 cm je řídký, neúnosný písek. Protože se vhloubce cca 250 cm, kde se přišlo na pevný štěrk, objevilo značné množství vody, svolilo ministerstvo veřejných prací, aby pod budovou položeny byly piloty. Celkem bylo do základů položeno cca 700 pilot asi 2-2,5 m dlouhých o průměru 25 cm ze sosnových - modřínových kmenů. Pilotováním odsunulo se položení základů, neboť do 11. 1. 1936 byly natloukány piloty. Teprve v první polovině března 1936 začalo se skladením základů a se stavbou, jež koncem června 1936 v hrubém zdivu byla pokryta střechou. Na stavbě nalezla zaměstnání řada lidí z místa a okresu (zejména ze sousedních obcí Bohuslavic a Zábřehu) jimž zaručeno přednostní právo na zaměstnání před uchazeči mimo okres. Stejně bylo přihlíženo k tomu, aby i živnostníkům z okolí dostalo se práce. Bohužel, že toto dobře míněné opatření zavinilo nedochvilnosti vněkterých dodávkách, průtahy ve stavbě, takže ukončení stavby do l. srpna 1936 nemohlo býti dodrženo a stavba bude ukončena pravděpodobně až v měsíci říjnu 1936. Z tohoto důvodu bude nutno spokojit se ještě napočátku školního roku 1936/37 (i přes značný počet žactva a připravovaný jednoroční učebný kurs) v dosavadním provisoriu.

1934 - 1935

V tomto školním roce byly vypracovány podrobné plány projektantem stavby architektem Hrdličkou v Brně, během prázdnin (poč. července 1935) pakukončeny rozpočty a zaslány ministerstvu veřejných prací v Praze. Dne10. května 1935 provedl z uložení ministerstva veřejných prací okresní úřad v Hlučíně na staveništi komisionalní řízení za účelem stavebního povolení podle slezského stavebního řádu.

1933 - 1934

Také v tomto roce věnována byla zvýšená pozornost otázce novostavby proškolu. V lednu 1934 pověřilo ministerstvo veřejných prací arch. V.Hrdličku, Brno, Náměstí Svobody č. 1 b, vypracováním náčrtů pronovostavbu. Jmenovaný osobně ohledal staveniště dne 3. 2. 1934, zjistil2 sondami stavební podmínky staveniště a na podkladě toho vypracoval náčrty, jež byly schváleny v ministerské poradě dne 17. května 1934. Totaké bylo vše, co se přesto, že stavba uznána za nutnou a položena v programu na I. místo, v minulém roce uskutečnilo.

1932 - 1933

Ani uplynulý rok nepřinesl ničeho, co by znamenalo krok k uskutečnění novostavby pro školu.

1931 - 1932

Jen velmi pomalu postupuje otázka opatření nové školní budovy, na niž školaměšťanská již 11 let od svého zřízení v roce 1921 čeká. Přesto byla provedena v tomto školním roce podstatná úprava v tomto směru - opatření a zajištění staveniště pro novou budovu.

1930 - 1931

Bylo jen přirozeným důsledkem nového uspořádání školských poměrů v místě v souvislosti sakcí postátnění škol na Hlučínsku, provedeném na sklonku roku 1929 správní účinností od 1. ledna 1930, že přikročeno bylo v roce1930 křešení otázky týkající se opatření staveniště pro měšťanskou školu.

1929 - 1930

Uplynulý rok přinesl významnou změnu v dosavadním vývoji školy i všeho školství na bývalém hlučínském území - postátnění školy. Výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 2. prosince 1929 byla zřízena v místě podle zákona státní měšťanská škola s českým jazykem vyučovacím (vedle státní školy obecné).

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít